گالری تصاویر

همه
نشست ها
کلاس ها
امور فرهنگی
تور آموزشی
آگهی ها
تور آموزشی فرانسه کاخ سعد آباد
دوره های آموزشی با موسسه Poin3 کانادا
دوره مکالمه سطوح B1 - B2
کارگاه تخصصی مهارت گفتاری
آموزش آنلاین زبان فرانسه
کاگاه تخصصی مهارت نوشتاری
کارگاه تخصصی آمادگی آزمون
دوره توریسم به زبان فرانسه
با همکاری موسسه فرهنگ سینا
کلاس ها
دوره تربیت مدرس ویشی
با همکاری موسسه فرهنگ سینا
کلاس ها
دوره تربیت مدرس ویشی
با همکاری موسسه فرهنگ سینا
کلاس ها
دوره تربیت مدرس ویشی
با همکاری موسسه فرهنگ سینا
کلاس ها
دوره تربیت مدرس ویشی
با همکاری موسسه فرهنگ سینا
کلاس ها
دوره تربیت مدرس ویشی
مراسم رونمایی از ترجمه آثار مولیر
در کارگاه ترجمه سرکار خانم مهشید نونهالی
نشست ها
مراسم رونمایی از ترجمه آثار مولیر
در کارگاه ترجمه سرکار خانم مهشید نونهالی
نشست ها
مراسم رونمایی از ترجمه آثار مولیر
رونمایی از کتاب سوسور
رونمایی از کتاب سوسور
رونمایی از کتاب سوسور
نشست ها
رونمایی از کتاب سوسور
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
بازدید از موزه های کاخ گلستان
بازدید از موزه های کاخ گلستان
دومین تور آموزشی زبان فرانسه فرهنگ سینا
تور آموزشی
بازدید از خانه مقدم
دومین تور آموزشی زبان فرانسه فرهنگ سینا
تور آموزشی
بازدید از خانه مقدم
بازدید از کاخ نیاوران
بازدید از کاخ نیاوران