مدارک لازم فدرال

بعد از قبولي در مصاحبه و اخذ CSQ براي ادامه پروسه مهاجرتي خود بايد با آماده كردن فرمها و مدارك زير، پرونده خود را در بخش فدرال سفارت باز كرده و فايل نامبر جديد بگيريد. از اين مرحله به بعد تمام پرونده مهاجرتي شما در بخش فدرال پيگيري ميشود. بهتر است براي تسريع امور مهاجرتي پرونده خود، مدارك مورد نياز فدرال را از پيش آماده كرده و بلافاصله بعد از قبولي در مصاحبه بصورت دستي يا از طريق پست به بخش فدرآل ارسال نماييد.تا فايل نامبر جديد فدرال را بگيريد.
براي دريافت راهنما، چک لیست و آخرين فرمهای لازم برای مرحله فدرال همواره به آدرس مقابل مراجعه كنيد صفحه مربوطه در سایت CIC

آدرس ارسال فرمهاي فدرال:

Citizenship & Immigration Canada

Quebec-selected Skilled Worker Program

Centralized Intake Office

47-49 Dorchester Street

Sydney, NS

B1P 5Z2

Canada