گالری تصاویر

همه
کلاس ها
نشست ها
امور فرهنگی
تور آموزشی
آگهی ها
دوره مد به زبان فرانسه
آزمون آزمایشی TEF
کارگاه جدید مهارت گفتاری
کارگاه جدید مهارت گفتاری
تور آموزشی فرانسه کاخ سعد آباد
کارگاه تخصصی مهارت گفتاری
آموزش آنلاین زبان فرانسه
کاگاه تخصصی مهارت نوشتاری
کارگاه تخصصی آمادگی آزمون
دوره توریسم به زبان فرانسه
با همکاری موسسه فرهنگ سینا
کلاس ها
دوره تربیت مدرس ویشی
با همکاری موسسه فرهنگ سینا
کلاس ها
دوره تربیت مدرس ویشی
با همکاری موسسه فرهنگ سینا
کلاس ها
دوره تربیت مدرس ویشی
با همکاری موسسه فرهنگ سینا
کلاس ها
دوره تربیت مدرس ویشی
با همکاری موسسه فرهنگ سینا
کلاس ها
دوره تربیت مدرس ویشی
مراسم رونمایی از ترجمه آثار مولیر
در کارگاه ترجمه سرکار خانم مهشید نونهالی
نشست ها
مراسم رونمایی از ترجمه آثار مولیر
در کارگاه ترجمه سرکار خانم مهشید نونهالی
نشست ها
مراسم رونمایی از ترجمه آثار مولیر
رونمایی از کتاب سوسور
رونمایی از کتاب سوسور
رونمایی از کتاب سوسور
نشست ها
رونمایی از کتاب سوسور
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
اجرای تئاتر به زبان فرانسه، دکتر کنوک، اثر ژول رومن
بازدید از موزه های کاخ گلستان
بازدید از موزه های کاخ گلستان
دومین تور آموزشی زبان فرانسه فرهنگ سینا
تور آموزشی
بازدید از خانه مقدم
دومین تور آموزشی زبان فرانسه فرهنگ سینا
تور آموزشی
بازدید از خانه مقدم
بازدید از کاخ نیاوران
بازدید از کاخ نیاوران